بکوشید تا حرکت جامعه خویش را به سوی تعالی وعزت و رهایی از بندهای استعمار شتاب دهید
1397/9/27 - 11:25
توصیه شهیدایرج فیروزی به قشر دانشجو و حوزه در وصیت نامه اش:
اولین نشست مرکز هماهنگ کننده بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی جنوب کشور در شیراز برگزار شد
1397/9/25 - 18:35
با هدف هم افزایی و شبکه سازی میان دانشجویان بسیجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور؛