در تجمع دانشگاه فنی دختران 17 شهریور البرز به مناسبت 13 آبان پرچم آمریکا به آتش کشیده شد.

در تجمع دانشگاه فنی دختران 17 شهریور البرز به مناسبت 13 آبان پرچم آمریکا به آتش کشیده شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / به نقل از البرز؛ در تجمع دانشگاه فنی دختران 17 شهریور البرز به مناسبت 13 آبان پرچم آمریکا به آتش کشیده شد.

در ادامه دانشجویان این دانشگاه طی بیانیه ای از آمریکا اعلام برائت نموده و یا گذشتن از روی پرچم آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل به تماشای مستندBlackwater نشستند.

بیانیه این تجمع به شرح زیر است:

به نام خدایی که هرگزکافران رابرمومنان تسلطی نداده است.

امروز13آبان،روزمبارزه بااستکبارجهانی،روزمبارزه بااستعمارگرانی که ازقرن16 سزمینهای شرقی راتصاحب کرده اند.

آنهاملتهارانسبت به گذشته شان،داشته هایشان،مذهب وآدابشان بدبین کرده اند.

یک کشوروقتی همه چیزش راازدست دادوازدرون تهی شد،استعماربه راحتی می تواندبرهمه چیزاوتسلط یابد.

آنهابرای حفظ ظاهر،امکانات فراوان تبلیغی ورسانه ای رادراختیاردارندکه آن رابه"صدای بلندتر"تعبیرکرده اند.آنهاسعی میکنند،باصدای می کنند،باصدای بلندتری ،فضای دنیاراطوری تنظیم کنندکه این فاجعه آفرینی رابپوشانند.

مرگ برآمریکابخاطرترور،مرگ برآمریکابخاطرتحریم،مرگ برآمریکابخاطرتجاوزوجنایت،منظورماازمرگ برآمریکا،مرگ برملت آمریکانیست،ملت آمریکاهم مثل بقیه ملت هاست.بلکه منظورمااستکباروسیاستهای آمریکاست.

تاوقتی اسلام درجای خودقرارداشته باشد،تبلیغاتچی های استکبارجهانی ازاسلام بشدت بیمناکند.البته اگراسلام ازسیاست ومحیط اجتماعی دورومحدودبه مساجدباشد.ازآن باکی ندارند.چراکه اسلام ازنفوذغارتگران وقدرتمندان نابه حق وستمگران جهانی جلوگیری می کند.

مگرنه اینکه خداوندرحمان درکتاب خودمی فرماید:باپیشوایان کفرپیکارکنیدچراکه آنان پیمانی ندارند.

آمریکایی هانسبت به همه ی جهان ابراز طمع ورزی می کنندوبااین بهانه که منافع مادرفلان جابه خطرافتاده واردمی شوند.گویامنافع آنهابرمنافع همه ی دنیاترجیح دارد.به فرض محال،اگرانقلاب اسلامی،متعرض آمریکانمیشد،آنقدرفشاروحیله ازطرف استکباروآمریکا،علیه این انقلاب ونظام انجام میگرفت تایامنحرفش کنندویابکلی نابودش سازند.

انقلاب مابه صراحت گفت که زورگویی رااز هیچکس قبول نمی کند.

امروزآنطورنیست که ملتها،قدرت ذاتی خودرانفهمند،امروزملتهابیدارشده انداگرملتی می خواهدشرزورگویی زورگویان راازخوددورکندبایددربرابرآنان مقاومت کنند.

جوان ایرانی بایدبه هوش باشد.اینهانمی خواهندجوان ایرانی درکاروتلاش باشدبلکه می خواهندسرگرم مسائل شهوانی باشد.

ماتاجان دربدن داریم نخواهیم گذاشت که منافع آمریکامابه کام آمریکاباشد.

انتهای پیام/

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار